Avís legal i Protecció de dades

L’objecte d’aquest Avís legal i Política de Protecció de dades és regular el tractament de dades que realitza l’associació ASCASUD de les dades que pugui recollir en el seu portal web o a través d’altres mitjans.

1. DOMINI

Que el domini ascasud.org pertany a ASCASUD.

2. DADES SOCIALS

Associació Sèniors per a la Cooperació Tècnica Catalunya Sud, ASCASUD, Associació privada de Voluntariat Social sense ànim de lucre, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat amb el número 67956, CIF G55771034 i domicili a C/ Camí de Valls 81, de Reus (Tarragona).

3. MARC NORMATIU

La gestió de la protecció de dades per part de l’associació ASCASUD es fonamenta en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

4. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu de www.ascasud.org és l’associació ASCASUD, correu electrònic protecciodades@ascasud.org

5. USUARIS/ES

L’accés i/o ús de la pàgina web de www.ascasud.org (o qualsevol altre esmentat en l’apartat 1 d’aquest avís) atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari/a, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserves, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

6. TRACTAMENT DE DADES DE L’USUARI/A

Per al procediment d’alta en els serveis oferts per ASCASUD que requereixin identificació del sol·licitant, serà necessària la recopilació de dades personals que el/la usuari/a facilitarà lliure i voluntàriament i que es farà efectiva en el formulari de contacte.

7. FINALITAT

Les dades de l’usuari/a seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva relació amb l’associació, dur a terme l’assessorament/turoria sol·licitats, així com en les diferents activitats d’ASCASUD recollides en els seus estatuts. Les dades es conservaran d’acord amb la legislació aplicable en materia de dret mercantil.

En el cas que sigui necessària la cessió de les dades de caràcter personal de la persona usuària per part de ASCASUD a tercers, ASCASUD advertirà i sol·licitarà a la persona usuària prèvia i expressament de la cessió, indicant la identitat del cessionari i la finalitat de la cessió. En qualsevol cas, es cediran les dades dels/les usuaris/es per requeriment de les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

El/la usuari/a declara que totes i cada una de les dades i informacions aportades són correctes, completes i precises, i que coneix i accepta en la seva integritat les condicions en que es regiran les seves relacions amb ASCASUD.

El/la usuari/a ha de acceptar aquestes condicions per iniciar el procés de registre.

8. DRETS DE L’USUARI

Els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat es poden exercir a través del correu electrònic protecciodades@ascasud.org, aportant documentació que acrediti la identitat del sol·licitant (còpia de la part davantera del Document Nacional d’Identitat o equivalent). En tot cas, es pot sol·licitar la protecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web.

9. ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS

El/la usuari/a es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit, l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives contra ASCASUD o qualsevol tercer/a, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims/es titulars o resulti legalment permès.
  • Qualsevol vulneració dels drets de ASCASUD o dels seus legítims/es titulars sobre els mateixos.
  • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels/les usuaris/es així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.

10. CLAUS D’ACCÉS

En cas de que el lloc web requereixi una Clau d’accés, el/la usuari/a triarà i indicarà les seves pròpies Claus d’accés (nom d’usuari/a i contrasenya), que contindran una cadena aleatòria de lletres majúscules i minúscules, xifres i símbols amb un mínim de 8 caràcters, no podent triar paraules, expressions o conjunts denominatius que siguin fàcilment predictibles per tercers.

El/la usuari/a es compromet a fer un ús diligent de les Claus d’accés, a no posar-les a disposició de terceres persones, i a comunicar a ASCASUD la pèrdua o robatori de les Claus d’accés i el possible accés per part de tercers.